Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

SFT blir KFD

Statens forurensningstilsyn (SFT) bytter  navn 18. januar 2010. Det nye navnet blir Klima- og forurensningsdirektoratet. En stadig større del av oppgavene til Statens forurensningstilsyn er knyttet til klimaspørsmål, og derfor får etaten et navn som i større grad viser bredden i oppgavene.
 – Statens forurensningstilsyn har en viktig rolle som pådriver i klimapolitikken og skal sørge for god koordinering av klimainnsatsen på tvers av sektorer. Navnebyttet er en anerkjennelse av deres viktige innsats på klimaområdet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding fra SFT.
   Statens forurensningstilsyn (SFT) har fått en sentral samordningsfunksjon i arbeidet med nye tiltak og virkemidler i kampen mot klimaendringer. SFT leder etatsgruppa Klimakur 2020, som utreder hvordan Norge kan nå målene for nasjonale utslippskutt i Stortingets klimaforlik. De samarbeider i den forbindelse med en rekke andre fagetater og organisasjoner.
   – Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir tydeliggjort gjennom navnebyttet. Jeg er glad for anerkjennelsen dette innebærer, sier direktør i Statens forurensningstilsyn Ellen Hambro.
   SFT arbeider også med overvåkning av klimagasser i atmosfæren og faktainformasjon om klimagassutslipp. De har ansvaret for utslippsregnskapet for klimagasser i Norge, rapporterer til FNs klimakonvensjon og er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Etaten har ansvaret for å forvalte kvoteloven og har omfattende oppgaver i forbindelse med det norske kvotesystemet. SFT deltar i stor grad i det internasjonale samarbeidet om klima, både globalt og i forhold til EU.
   Navneskiftet betyr ikke at det blir endringer i oppgavefordeling mellom myndigheter som arbeider med tiltak og virkemidler på klima- og forurensningsområdet. Navneskiftet er fastsatt ved Kongelig resolusjon av 27. november 2009.