Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

I Birkelands ånd: Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi

Siden 1987 har Universitetet i Oslo arrangert en årlig «Birkeland Lecture» i samarbeid med det Norske Vitenskaps-Akedemi og Norsk romsenter. Årets foredragsholder var professor dr. Paul M. Kintner, Jr. På programmet sto også utdelingen av Yaras Birkelanspris i fysikk og kjemi.
Professor dr. Paul M. Kintner, Jr. og Dr. Melanie Zimmermann.
Professor dr. Paul M. Kintner, Jr. og Dr. Melanie Zimmermann.
Tekst: Lars Ole Ørjasæter, foto: Lars Ole Ørjasæter/Eirik Furu Baardsen

Yara International ASA (tidligere Norsk Hydros gjødseldivisjon) opprettet i 2008 en ny «Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi». Prisen som er på NOK 25.000, skal tildeles det doktorgradsarbeid, avlagt ved en norsk institusjon, og, som ifølge statuttene, best møter Kristian Birkelands forskerånd. Utfyllende informasjon om prisen og Birkelands arbeid sto i Kjemi 3/2009.

Birkeland Lecture
Professor dr. Paul M. Kintner, Jr. har vært professor ved Cornell University (Ithaca, NY, USA) innen Electrical and Computer Engineering fra 1991, og tittelen på hans foredrag var «Extreme space weather». Han fortalte blant annet om sesongvariasjonene på sola, og at neste «stormsesong» er i emning. Hvert ellevte år går solen inn i en periode med økende aktivitet som kalles «solar maximum», og det hele kuliminerer i mai 2013 om forskerne har regnet riktig. Til nå har vi jordboere sluppet greit unna de solare orkanene, vil det gå like greit neste gang?
   Ett av Kintners hovedpoeng var at infrastrukturen vi bygger opp blir mer og mer ømtålig. Dette gjelder datakommunikasjon, kraftforsyning og GPS – for å nevne noe. I oktober 2003 var alle GPS-signaler borte i rundt 30 timer – den gang uten at det skjedde så mye. Spørsmålet er hva som vil skje dersom GPS-systemene svikter i våre dager.
   For å kunne forberede oss på mulige problemer, er det viktig at vi forstår de ekstreme værendringene i verdensrommet, sa Kintner.

Yaras Birkelanspris i fysikk og kjemi
Det var i år seks nominerte kandidater til Yaras Birkelanspris i fysikk og kjemi. For å komme i betrakting måtte kandidatene ha avsluttet et doktorgradsarbeid utført i «Birkelands ånd», med andre ord at det faglige innholdet bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og innovasjon.
   Om årets vinner sier juryen: «Vinnaren har forfatta ei avhandling som er eksepsjonell både med omsyn til omfang og kvalitet. Avhandlinga omfattar heile åtte primærarbeid som alle er publisert i leiande vitskaplege journalar – det som i dagens teljekantregime blir kalla nivå 2-tidsskrift. Prisvinnaren er førsteforfattar på alle dei åtte artiklane og har i snitt berre tre medforfattarar. Samanfatninga inneheld ein grundig gjennomgang av det aktuelle fagfeltet i form av ein omfattande litteraturoversikt og nær 300 primærreferansar. Doktorgradsarbeidet ut-gjer ein fundamental studie av syntesevegar, stabilitet og kjemiske eigenskaper for alkylkompleks av lantanidene – ein stoffklasse som så langt har hatt status som modellsystem innan olefin polymerisering, men som også har vore brukt med gode resultat som katalysatorar i ei rad viktige industrielle reaksjonar som hydroaminering, hydrosilylering og aktivering av C-H-bindingar. Arbeidet har gitt ny forståing av samanhengen mellomstruktur og reaktivitet, og har mellom anna ført fram til ny og svært aktive katalysatorsystem for polymerisering. Eit høgdepunkt i arbeidet er isolering og strukturoippklaring i eit kationsk kompleks som representerer ein «single site»-katalysator for produksjon av kunstig gummi. Prisvin-naren har grunnutdanninga si i kjemi frå Det tekniske universitetet i München, og har utført doktorgradsarbeiudet ved Kjemisk institutt, UiB. Det kan også nemnast at ho arbeidde tre månader ved Norsk Hydro i Porsgrunn som praktikant under diplomstudioet. Prisvinnaren er Dr. Melanie Zimmermann». Prisutdeler var adm. dir. Jørgen Hattestad i Yara.