Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Kontrastmiddelforsker hedret: St. Olav til Arne Berg

Arne Berg har spilt en sentral rolle innen forskning og utvikling av diagnostiske legemidler i 30 år, og Bergs arbeid har vært av avgjørende betydning for utviklingen av sikre og effektive røntgen-, ultralyd- og MRI-kontrastmidler. For dette arbeidet ble Berg utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 7. oktober 2009.
Ridder av 1. klasse for kontrastmiddelforskning: Dr. scient. Arne Berg ble 7. oktober 2009 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.Fungerende kansellisjef ved Det Kongelige Slott Nils Petter Granholt (t.v.) sto for overrekkelsen. Administrerende direktør i GE Healthcare, Jan Fikkan til høyre.
Ridder av 1. klasse for kontrastmiddelforskning: Dr. scient. Arne Berg ble 7. oktober 2009 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.Fungerende kansellisjef ved Det Kongelige Slott Nils Petter Granholt (t.v.) sto for overrekkelsen. Administrerende direktør i GE Healthcare, Jan Fikkan til høyre.
Tekst og bilde: Lars Ole Ørjasæter

Høytideligheten fant sted i det Norske Vitenskapsakademi i etterkant av et vitenskapelig seminar med tittelen «30 år med kontraster» Seremonimester var fungerende kansellisjef ved Det Kongelige Slott Nils Petter Granholt, og han sa blant annet følgende til Berg:
   – Det med en stor grad av ærbødighet, jeg her i dag på oppdrag fra H.M. Kongen, skal overrekke bevisene på at dr. scient Arne Berg er utnevnt i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Historikk
La meg først si noen ord om ordenen og dens historie: I Statsråd for Kongen 21. august 1847 i Christiania ble det fattet beslutning om innstiftelse av en Ridderorden og det ble forfattet en kongelig kunngjøring som følger: «Vi Oscar, af Guds Naade, Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders; Gjøre Vitterlig: Vi have fundet det tjenligt, i Henhold til Grundlovens § 23, herved at opprette en Kongelig Norsk Ridder-Orden, hvilken Vi, til Ihukommelse af den Konge, der i sin Tid befriede Norge fra fremmed Vælde, og maa ansees som Rigets anden Stifter samt som første Ordner af dets christelige Lovgivning, Have besluttet at kalde St. Olafs-Ordenen, og for hvilken Vi erklære Os som Herre og Stormester. Givet i Christiania den 21de August 1847, Under Vor Haand og Rigets Segl, Oscar.»
   De regjerende monarker har gjennom tiden tilpasset ordenens statutter, og derfor har H. M. Kongen den 15. januar 1997 bestemt at: «Denne orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten.»
   Ordensrådet er utnevnt av Kongen, og det ledes av Ordenskansler, regjeringsråd Nina Frisak.
   Ordensrådet innstiller for Ordenens Stormester, H. M. Kongen som tar beslutningen om tildeling. Det blir årlig utnevnt cirka 40 personer i ordenen. I dag er det cirka 800 nålevende medlemmer i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
   Grunnlovens § 23 bestemmer at «Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder.»

Kontrastmidler
Så til dagens hovedperson: Forslagsstilleren har overfor St. Olavs Ordensråd fremhevet følgende: Ved særdeles krevende og omfattende vitenskapelig arbeid har Dr. Berg vært avgjørende i utviklingen av meget sikre og effektive kontrastmidler for bruk innen røntgen, CT, MRI, Ultralyd og nukleærmedisin.
   Opp gjennom årene har Berg vært sentral i utviklingen av røntgenkontrastmidlene Omnipaque, Imagopaque og Visipaque – produkter som har hatt en enorm kommersiell suksess. I tillegg nevnes også MRI-kontrastmidlet Omniscan og Ultralyd kontrastmiddlet Sonazoid. Berg har videre vært instrumental i utviklingen av dagens FASTLab konsept, som baserer seg på PET, nukleærmedisin.
   Dr. Berg har via sine forskjellige spesialist- og lederstillinger hatt globalt forsknings- og utviklingsansvar, og har ledet flere hundre personer bosatt i Norge, Sverige, England og USA.
   Berg kan også vise til en helt ekstraordinær faglig dybde og ekspertise i sitt arbeid. Dette dokumenteres blant annet gjennom forfatterskap- eller medforfatterskap i 12 vitenskaplige artikler og navn på hele 21 patenter. Berg kjennetegnes ved sin absolutte integritet og enorme arbeidskapasitet. Hans grundighet og profesjonalitet både faglig og vitenskapelig samtidig koblet til behovdsdrevet og kommersiell utvikling er enestående – og har ledet til at Norge har blitt satt på verdenskartet innen medisinsk billeddiagnostikk.
   Gjennom å muliggjøre tidlig diagnose på alvorlige sykdommer i hjerte, hode og indre organer, har disse kontrastmidlene bidratt til bedre helse over hele verden, samt gitt bedriften han arbeidet for, ekstraordinære finansielle resultater.
   Den norske utviklingsorganisasjonen er nå den mest betydningsfulle innen medisinsk billediagnostikk.
   Statens legemiddelverk har uttalt: «Kontrastmidler til bruk i billediagnostikk var da de kom, et meget stort fremskritt innen medisin. Det satte også Norge på kartet som ledende innenfor dette feltet og var av stor betydning for Norge som industrinasjon og legemiddelprodusent. Dr. Berg har hatt en betydelig rolle innen dette feltet og er meget vel ansett i miljøet.»
   I St. Olavs Ordensråds møte den 3. juni 2009, anbefalte rådet å utnevne Arne Berg i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans sentrale rolle innen forskning og utvikling av diagnostiske legemidler.
   Anbefalingen ble stadfestet av H.M. Kongen 3.juni 2009.
   Fra diplomet skal jeg få sitere: «Vi Harald, Norges Konge gjør vitterlig at Vi under 3. Juni 2009 har utnevnt dr. scient og senior forskningsdirektør Arne Berg for hans sentrale rolle innen forskning og utvikling av diagnostiske legemidler – til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden, av hvilken Vi selv er Stormester. Under vår hånd og St Olavs Ordens segl, Harald R.»
   På vegne av H. M. Kongen er det en ære for meg, å dekorere Arne Berg til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden.